Årsmeldinger

Årsmelding 2017

Styret 2016 har bestått av:

Leder: Erik Skretteberg

Nestleder: Gunhild Dangstorp

Kasserer: Hans Ingvald Bjerke

Sekretær: Grete Vold Sunde

Styremedlem: Stig Erik Vold

Erling Ek Iversen

Varamedlemmer: Bjørn Hermansen

Linda Kathrin Engebretsen

Revisor: Andreas Graff

Avlsutvalg: Gunhild Dangstorp

Odd Roar Stenby

Ann-Mari Bjering Strand

Utsending til årsmøte i Norsk Bufe: Bjørn Hermansen og Gunhild Dangstorp

Valgkomiteen: 1 Anna Kristine Dangstorp

2 Nils Otto Hermanseter

3 Bent Dangstorp.

 

Styret har hatt 5 styremøter:

 1. Konstituerende møte 6.2.16 på Vikersund hotell
 2. Styremøte 17.03.16 på Kalnes
 3. Styremøte 9. 06.16 hos Ann Mari Bjering Strand i Rakkestad
 4. Styremøte 29.09.16 hos Erik Skretteberg i Vikersund
 5. Styremøte 09.12.16 hos Linda Engebretsen, Kongsvinger

 

Saker styret har jobbet med:

 • Søkt og fått driftstilskudd
 • Laget strategiplan og veileder for rasen Østlandsk rødkolle.
 • Søkt og fått tilskudd til brosjyrer – laget brosjyrer
 • Søkt tilskudd til lettgjerder – kjøpt lettgjerder, lagres og kan brukes til utstillinger arrangementer ol. Gunhild ansvarlig for lager og utleie.
 • -Laget registreringsskjema for Østlandsk rødkolle
 • Laget artikler til bladet Kolla.
 • Laget gensere for profilering til Dyrsku`n
 • Søkt prosjektmidler i samarbeid med genressurssenteret til kartlegging av forekomsten av gen for horn hos avlsokser av østlandsk rødkolle
 • Samarbeidet med genressurssenteret
 • Samarbeidet med Bufe (2 møter + 2 telefonmøter)
 • Styret og medlemmene har i 2016, fått laget mye stoff til medlemsbladet Kolla.

Deltagelse på arrangementer:

 • April 30.4/16 Kalnesdagen, stand på husmannsplassen. Rødkolle med kalv samt andre bevaringsverdige raser. Uheldige med været, men fornøyde folk. Mange fra ØR som stilte opp.
 • Juli Gårdsbesøk og sommergrilling på Glitre gård juli, hyggelig arrangement (artikkel i Kolla)
 • August 28.8/16 Glomdalsmuseet, deltatt med info materiell (artikkel i Kolla)
 • August 5-7.8/16 Sommertur til Gudbrandsdalen (artikkel i Kolla)
 • August 13-15.8/16 Markens grøde i Rakkestad
 • August Barnas dag på Borgarsyssel museum i Sarpsborg. Fremvisning av to rødkollekalver og infomateriell.
 • September 2016 Dyrsku`n 150år. Stilte 7 Østlandske rødkoller, gode bedømminger og hyggelig samvær.( artikkel i Kolla)
 • Informasjon/stand om ØR i samarbeid med Bufe.

 

Rapport fra Avlsutvalget:  

Avlsutvalget har bestått av:

Odd Roar Stenby, Ann-Mari Bjering Strand og Gunhild Dangstorp.

Leder Erik Skretteberg har også møtt fast i avlsutvalget.

Det har vært avholdt 2 møter, og ellers har utvalget hatt kontakt pr mail og tlf.

 • Det har vært vurdert totalt 7 okser for inntak til semin, hvor 3 ble tatt inn til Geno for videre testing.
 • Oksene som er tatt inn er

0008 etter 1167 Theobald (gårdsokse)

2768 etter 6761 Kalnes (semin)

0141 etter 0159 Hermanseter (gårdsokse)

 • Vi har 7 aktuelle gårdsokser som er født i 2016, og Gunnar Lilleaasen har 7 aktuelle gårdsokser som vil være aktuelle for bruk i 2017.
 • Dette i tillegg til de gårdsoksene som er i enkeltprodusenters eie, men ikke er for mye brukt ennå.
 • Avlsutvalget sammen med styret har også jobbet mye med hornproblematikken i ØR, og det blir søkt om et eget prosjekt, i samarbeid med NIBIO, for å kartlegge forekomsten av horn/horngen .
 • Avlsutvalget har også bistått ifbm omsetning av livdyr.
 • Det er omsatt 60 livdyr via avlsutvalget, av disse er det 3 besetninger som har starta opp med rødkolle for første gang i år.
 • Det har vært et bra år både for livdyrsalg og i spredningen på slektskap både til seminokser og gårdsokser.

Avlsutvalget v/ Gunhild Dangstorp –

Årsmøte 2017 referat

Her kan du lese referat fra årsmøte 2017.

Årsmelding for året 2015

ÅRSMELDING 2015 LØR

 

Årsmøtet 2015  ble arrangert på Herangtunet i Valdres.

Lørdag 31.1.15. kl 13.00

 

Styret har bestått av:

Leder:Erik Skretteberg

Nestleder og leder avlsutvalg :Gunhild Dangstorp

Kasserer:Hans Ingvald Bjerke

Sekretær:Grete Wold Sunde

Styremedlem:Stig Erik Vold

Medlem avlsutvalg:Odd Roar Stenby

1 varamedlem:Erling Ek Iversen

2 varamedlem:Ingvild Oldre Heggom

Revisor:Andreas Graff

Valgkomite:Bent Dangstorp

Valgkomite:Anna Dangstorp

Valgkomite:Nils Otto Hermanseter

 

Redaktør for Kolla:Berit Aslaksby

Livdyrformidler:Gunnar Lilleåsen

 

5 styremøter er avholdt:

Styremøte nr. 1   31.01.15   styret konstituerte seg etter årsmøtet.

Styremøte nr. 2  19.03.15   hos Hans Ingvald Bjerke, Dokka

Styremøte nr. 3  04.06.15  hos Erling Ek Iversen, Råde

Styremøte nr. 4  05.10.15  hos Grete Wold Sunde, Kalnes

Styremøte nr. 5  08.01.16  hos Erik Skretteberg,Vikersund

 

Rapport fra avlsutvalget.

 

Det har i 2015 vært et godt år for rekruttering av nye seminokseemner.

Vi har levert inn forslag på 10 okser og av disse ble 3 kjøpt inn av Geno for videre testing på Øyer Testingstasjon.

De oksene som til slutt ble tatt inn var

– Sloken fra Espen Mørch Andersen, far 44015 Ludde

– Festus fra Ingunn Grepperud, far 6768 Ullvar

– Dangstorpen fra G og B Dangstorp, far gårdsokse 01050709/0072.

Det er veldig positivt med så mange alternativ og det er med å styrke bærekraften til rasen.

Fortsett å sende oss forslag på seminokser.

 

Gårdsokser.

Det har vært leid ut 5 gårdsokser fra gårdsokseringen i løpet av 2015. Av disse er det nå 1-2 som har såpass mange avkom at de går ut før årets sesong.

Det har også vært benyttet andre gårdsokser, hvor produsenter har kjøpt eller lånt okser uten å gå gjennom ringen. Vi har oversikt over ca 12 gårdsokser totalt som har vært brukt i sesongen.

Det er også kommet til noen nye produsenter som hovedsakelig inseminerer.

Vi trenger flere okser, så ikke nøl med å ringe en av oss i avlsutvalget hvis du har en fin okse å selge.

 

Utfordringer:

Vi har sett at det har vært noen utfordringer både med små okser, og horn. Dette har vi en strategi på å komme i kapp med. Vi må sette større krav til størrelsen på oksen før den går ut i jobb. De bruker mye energi når de er i tjeneste, og det er derfor viktig at de er robuste nok til å takle dette.

Vi har også fått en del tilbakemeldinger om kuer ned dårlig lynne. Dette er noe vi ser svært alvorlig på siden det er veldig lite motiverende for å satse på Østlandsk Rødkolle

Avlsutvalget kommer til å jobbe videre med disse sakene, og vil komme med noen retningslinjer for spesielt oksebruk før årets sesong.

 

Mvh Avlsutvalget v/ Odd Roar Stenby og Gunhild Dangstorp.

 

 

Livdyrformidling, noe via Gunnar Lilleåsen.

Erik Skretteberg har solgt en okse til Tore Ruud og kjøpt ei ku og en kalv fra Torill og Ole Olsen.

Kalnes har solgt ei ku og en kvige til Arne Edvard Opsahl.

Ole Kristian Bergene har solgt en kvige til Dangstorp.

Dangstorp har kjøpt en okse av Terje Hermanseter.

 

Andre saker styret jobber og har jobbet med:

 

Østlandsk rødkolle er en bevaringsverdig husdyrrase som er kritisk utrydningstruet kun 220 mor dyr igjen av rasen ved sist telling 01.01.2015

Det er veldig vikitg å ta vare på de opprinnelige genene, det jobbes med ved å:

 • Kreve at okser som skal stambokføres til semin skal ha hårprøve (dna)

Laget betaler for hårprøvene.

 • Kreve helseattest før salg ved livdyromsetning pga smittevern.

 

 • Øke medlemstallet i LØR det er sendt ut medlemsinvitasjon til nye medlemmer.
 • Pr. dags dato 55 medlemmer.
 • Studietur til Sverige, meget interessant og vellykket.
 • Få inn mer av stoff til Kolla, oppfordre medlemmer, oppskrifter, bilder, medlemsstafett mm
 • Gullkolla samarbeid
 • Bufe samarbeid
 • Gamle stambøker er kjøpt inn for utlån.
 • Søknad til genressursenteret om prosjektmidler til å se på avl og gener fra ammekuer til melkeku (jan 15) rødkolleprosjektet – avslag
 • Brev til Fylkesmann i Østfold ang mulig bortfall av RMP i Østfold (jan 16)
 • Prosjekt forskjell på kjøttkvalitet med eller uten kraftfor innenfor rasen
 • Kolla utgaver er lagret på Nasjonalbiblioteket.

 

Arrangement/utstillinger LØR har deltatt i:

 

 • Kalnesdagen 9. mai ca 10000 besøkende rødkolle og stand
 • Dyrsku`n stilt 3 rødkoller premieringer alle fikk 2 og 3 premie.
 • Smaalensmarken 30-31 mai ved Borgarsyssel museum Sarpsborg rødkollekalver/brosjyrer ca 1500 besøkende
 • Hokksund barnas gård, stilt med rødkolle
 • Bygdø, stilt med rødkolle

 

Styret hever ikke noe honorar eller kjøregodtgjørelse for arbeidet som legges ned i laget for bevaring av den Østlandske rødkolla. Alt blir gjort på frivillig basis.

 


 

 

 

 

Valgkomiteens instilling

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2016:

 

 

 

Leder:                                  Erik Skretteberg                Gjenvalg 1 år.

Styremedlemmer:             Gunhild Dangstorp                 Gjenvalg 2 år.

Hans Ingvald Bjerke         Gjenvalg 2 år.

Grete Vold Sunde             Gjenstår 1 år.

Stig Erik Vold                   Gjenstår 1 år.

Erling Ek Iversen               Ny 2 år.

 

Varamedlemmer: 1           Bjørn Hermansen                    Ny 1 år.

2           Linda Kathrin Engebretsen      Ny 1 år.

 

Revisor:                                Andreas Graff                      Gjenvalg.

Avlsutvalg:             1           Gunhild Dangstorp                 Gjenvalg.

2           Odd Roar Stenby                    Gjenvalg.

3           Ann-Mari Bjering Strand         Ny 1 år.

 

Utsendinger til årsmøte i Norsk Bufe: Velges på årsmøte.

 

Valgkomiteen:      1            Anna Kristine Dangstorp

2            Nils Otto Hermanseter

3            Bent Dangstorp.