Vedtekter

Vedtekter vedtatt 29.01.2011

 1.  Formål.   Sikre Østlandsk Rødkolle som egen rase.
 2.  Medlemskap.    Alle interesserte kan være medlem. Alle som har innbetalt kontingent før årsmøte har stemmerett, leder kan i påkrevd tilfelle ha dobbelstemme.  Medlemskontingenten bestemmes på årsmøtet.
 3.  Årsmøte.      Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april. Laget styres av årsmøtet og styret. Innkalling til årsmøtet skal sendes skriftlig til alle medlemmene minst 4 uker før årsmøtet, saker som ønskes til behandling på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før årsmøte. Innkalling skal inneholde dato tid og sted, samt saksliste og regnskap.
 4. Saksliste:
  1. Valg av møteleder og referent, 2 for underskrift.
  2. Godkjenning av innkalling.
  3. Godkjenning av årsmelding fra styret.
  4. Regnskap og revisjonsmelding.
  5. Fastsetting av kontingent.
  6. Valg.
  7. Innkomne forslag.
  8. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret vedtar det eller når minst 25 % av medlemmene krever det.
 5.  Valg.    Laget skal ha et styre på minst 5 medlemmer.    Leder velges skriftlig på årsmøtet for ett år av gangen.
  De øvrige medlemmene av styret velges for to år, slik at ikke hele styret er på valg.
  Styret konstituerer seg selv ved å velge nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem.
  Varamann til styret velges separat 2 personer. De har møterett på styremøte, men ikke stemmerett så sant de ikke erstatter noen i styret, velges for ett år av gangen. Valgkomité, 2 personer, kan være fra styret, velges for 2 år. Revisor velges for ett år av gangen.
  Årsmøte velger 2 representanter til Norsk Bufe, ett år av gangen.
 6.  Livdyrformidler.     Livdyrformidler utnevnes av styret. Eventuelle kostnader livdyrformidler har i forbindelse med omsetting av dyr, kan søkes dekket av laget. Alle dyr som omsettes via livdyrformidler skal ha godkjent veterinærattest.
 7.  Vedtektsendringer. Endring av vedtekter skal ha minst 2/3 del av stemmene på årsmøtet for å bli gjeldene. Endringsforslaget skal være med årsmøteinnkallingen.
 8.  Nedleggelse av laget. Ved eventuell nedleggelse av laget skal dette være nevnt i årsmøteinnkallingen. De midler som laget besitter ved nedleggelse skal overføres og brukes til bevaring av gamle norske storferaser.