Avlsplan

Avlsplan for østlandsk rødkolle

 

 1. Avlsmål

Formålet med avlsarbeidet er å:

 • Ta vare på særpreget og mangfoldet i rasen som er beskrevet i rasestandarden
 • Avle fram dyr med egenskaper tilpasset rasestandarden
 • Avle fram en sunn og funksjonsdyktig storferase i tråd med god dyrevelferd
 • Dyr som er 7/8 eller mer av den nevnte rasen anses som raserein.
 • Minimere innavlsutviklingen i populasjonen.
 • Ammeku/kvige skal ved fødsel vise stor interesse for kalven sin.
 • Kalven skal etter fødsel være vital, ha evnen til å reise seg tidlig samt finne spenen og suge innen en time.
 • Ved videre avl skal ikke dyr, hvor fødsel/suge-hjelp er nødvendig, settes på.
 • Dyr skal fungere i hvilket som helst miljø. Som god melkeku på bås og i løsdrift samt egne seg som ammeku.
 • Førstegangsfødsel ved 20 – 24 måneder. Obs: Rødkolla kan ta seg for tidlig.

 

 1. Avlstiltak
 • Flest mulig dyr i populasjonen skal være medlem i Kukontrollen/Kuregisteret og registrere slektskapsdata og avdråttsdata.

 

For å minimere innavlsøkningen i populasjonen skal en søke å

 • Bruke flest mulig hanndyr i avl
 • Få like mange avkom fra hvert hanndyr i avl, dvs unngå å få avlsmatadorer
 • Unngå nære slektskapsparinger

 

Dyr skal ikke brukes i avl dersom de har følgende arvelige defekter:

 • Færre enn to testikler
 • For mange eller svært uheldig plasserte marispener

 

 

 1. Avlsokser

Gardsokse

 • Ved kjøp av oksekalver, sjekk at de er registrert i Kuregisteret/Kukontrollen. Stamboknummer får oksen tildelt ved henvendelse Norsk Genressurssenter.

 

Seminokse

 • Som oppdretter har man mulighet for å levere oksekalv etter visse kriterier til semin, Geno. Innmelding av oksekalv gjøres pr. i dag til Norsk Genressurssenter, hvor valg av okse blir diskutert på et okseutvalgsmøte. Okseutvalget ønsker også at oksekalven skal ha vært oppe til diskusjon i raselagets styre, og at det kommer en anbefaling om inntak.

 

Kriterier for inntak til semin

 • Ku av meget godt utseende, se rasestandard.
 • God ytelse, god melkeproduksjon og jevn laktasjon ønskelig.
 • Minimum 87,5 % Rødkolle de øvrige % skal være andre norske raser.
 • Bilde av ku og jur, husk jur-bilde bakfra.
 • Bilde av kalv, og av okse hvis mulig.
 • Alder på kalv opptil 3 måneder.

 

Husk info om dyra, fødselsdato for alle og ta helst med mors mor og far. Bruk innmeldingsskjema som fås tilsendt ved henvendelse Norsk Genressurssenter. Denne info sendes så til Laget for Østlandsk Rødkolle

 

Levering til Geno

 • Opptil 120 dager gammel kalv.
 • Pris for levert oksekalv – slakteverdi + fastsatt tilskudd.
 • Det sendes ut brev med info fra Geno.
 • Det skal tas blodprøver av kua.
 • Kalven skal ha veterinær attest og skal avvennes i god tid.
 • Geno henter kalven.

 

 

 

Generelle tips

 • Eget oppdrett av gardsokse i så liten populasjon oppfordres ikke. Hvis besetningen består av ubeslekta morlinjer kan det vurderes.
 • Salg av livdyr, vær meget kritisk, selg kun dyr som ønskes beholdt selv.

 

Norsk Genressurssenter

Boks 115, 1431 Ås

Tlf.: 64948000

Mail vedr. bevaringsverdi rase: anna.rehnberg@skogoglandskap.no

Okseutvalget pr. 2010.
Anna Rehnberg – Norsk genressurssenter
Ingunn Nævdal – Geno
Amund Wormstrand – Genressursutvalget for husdyr

Avlsrådgivere i LØR

Ta kontakt med: Leder, Erik Skretteberg, 48190703  eller mail: eskre@hotmail.com

Styremedlem, Gunhild Dangstorp, 41640885 eller mail: gundan@ostfoldfk.no

44010 Vollan